• Ogólne warunki gwarancji

GWARANCJA NA CZĘŚĆ SAMOCHODOWĄ SPRZEDANĄ KONSUMENTOWI

 

 1. Gwarancja na elementy układu zawieszenia oraz układu kierowniczego

(tuleje poliuretanowe i metalowo-poliuretanowe, łączniki stabilizatorów, osłony, poduszki silnika i skrzyni biegów, itp.) Z zastrzeżeniem punktu 6, w okresie 2 lat, począwszy od wydania części samochodowej jej nabywcy.

 1. Przedstawicielem Gwaranta w Polsce Moderntech sp. z o.o. z siedzibą w Gorzewo ul. Kruk 4a 09-500 Gostynin, powoływana dalej jako „Gwarant”, udziela gwarancji dobrej jakości tej części samochodowej.
 1. Niniejsza gwarancja stosuje się do części samochodowych nabytych w dowolnej sieci sprzedaży. Uprawnienia z niniejszej gwarancji mogą być jednak wykonywane tylko przez konsumentów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Gdy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji na część wymagana będzie jej naprawa lub wymiana w wyniku ujawnionej wady fabrycznej, część ta zostanie bezpłatnie naprawiona lub wymieniona na nową.
 1. Rozpatrzenie reklamacji następuje po dokonaniu ekspertyzy przez producenta.
 1. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają gdy:
 • Produkt posiada uszkodzenia mechaniczne
 • Usterka jest spowodowana nieprawidłowym montażem dokonanym w miejscu innym niż specjalistyczny warsztat samochodowy (brak dokumentu potwierdzającego montaż)
 • Usterka spowodowana jest użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi
 • Usterka spowodowana jest zużyciem współpracujących elementów takich jak: sworznie, wahacze, osłony, odboje, itp.
 1. Podstawą do rozpatrzenia niniejszej gwarancji jest przedstawienie faktury lub paragonu zakupu, za część. W takiej sytuacji powinno jednak zostać przedstawione dodatkowo zlecenie naprawy dotyczące montażu tej części, wskazujące co najmniej na dane samochodu i jego przebieg w chwili dokonywania tego montażu.
 1. Dla niżej wyszczególnionych części i podzespołów ustala się, że ich normalne zużycie eksploatacyjne następuje po upływie:

Tuleje drążka stabilizatora: - 80 000km

Tuleje wahaczy: - 50 000km

 1. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji lub z nią związane podlegają jurysdykcji krajowej sądów polskich
 2. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy części samochodowej wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej